ការបរិច្ចាក ជូនទៅ CMAC

ការបរិច្ចាក ជូនទៅ CMAC

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន BPC Group បានបរិច្ចាកថវិកាចំនួន 50,000 ដុល្លារអាមេរិក ដល់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា (“CMAC”)

សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបោសសម្អាតមីននៅស្រុកបន្ទាយមានជ័យ។ 

BPC Group គាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ 2025 និង “ការធ្វើអោយដីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ការប្រើប្រាស់ដោយស្នាមញញឹម”។