ចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

ចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

 

ចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកត្តាបី។ ទីមួយ យើងខិតខំលើកស្ទួយទំនើបកម្មនៃសហគ្រាសកម្ពុជា។ ទីពីរ យើងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូក្នុងស្រុក និងបរទេសក្នុងការណែនាំផលិតផល សេវាកម្ម បច្ចេកវិទ្យា និងស្តង់ដារថ្មីៗ។ ទីបី យើងបន្តធានានូវស្តង់ដារស្រប និងគុណភាពនៃការចែកចាយរបស់យើង។ ដូច្នេះហើយ ពួកយើងបានចាត់ទុកខ្លួនយើងថាជាដៃគូអាជីវកម្មដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។