ពួកយើង រៀនពីអតីតយុទ្ធជន

ពួកយើង រៀនពីអតីតយុទ្ធជន

ជាមួយនឹងតម្លៃស្នូលនៃ ភាពគង់វង្សយូរអង្វែង របស់ ឧបសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន–ការចែកចាយផលិតផល,សេវាកម្ម, និងភាពជាដៃគូតស៊ូជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ,

ពួកយើងខិតខំដើម្បីឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ ហើយផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុត។ដូច្នេះហើយ យើងបន្តរៀនពីការអនុវត្តល្អបំផុតក្នុងតំបន់,

ជាញឹកញាប់យើងបានអញ្ជើញ អ្នកជំនាញក្នុងតំបន់ និងអតីតយុទ្ធជនវិស័យនេះ ដើម្បីធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងជាមួយប្រធានបទដូចជា ការលក់ និងទំនាក់ទំនង,

ការអនុវត្តល្អបំផុត, ការជុំរុញទឹកចិត្តដែលជោគជ័យ ជាដើម។ ជាមួយនឹងភាពប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់របស់យើង សមត្ថភាពនឹងកាន់តែកើនឡើងទៅតាម

ពេលវេលា។

#BPCGroup #ភាពគង់វង្សយូរអង្វែង