លាហើយឆ្នាំ២០២១ ! សួស្តីឆ្នាំ២០២២!

លាហើយឆ្នាំ២០២១ ! សួស្តីឆ្នាំ២០២២!

ឆ្នាំ 2021 គឺជាឆ្នាំដ៏អស្ចារ្យ ប៉ុន្តែមានភាពប្រឈមច្រើនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ ជាមួយការសម្រេចបាននូវគោលដៅសំខាន់ជាច្រើន ហើយ BPC Group បានបញ្ចប់បេសកកម្ម ឆ្នាំ២០២១ របស់ខ្លួនជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ស្មានមិនដល់ជាច្រើន ។