សួស្តីឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជនជាតិចិន

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជនជាតិចិន

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជនជាតិចិន!

BPC Group សូមគោរព ជូនពរលោក-លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញាឲ្យមានសុខភាពល្អ

និងសម្រេចបានគ្រប់ភារកិច្ចការងារទាំងអស់។