អំណោយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

អំណោយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

ថ្មីៗនេះ BPC Group បានបរិច្ចាគនៅថវិកាមួយចំនួនដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកផ្សេងទៀតនឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការថែទាំសុសសខភាពរបស់កុមារក្រីក្រ។ BPC Group ជឿជាក់ថា កុមារគឺជាអនាគតរបស់សង្គម ហើយ “កុមារដែលមានសុខភាពល្អថ្ងៃនេះ គឺជាសង្គមដែលមានសុខភាពល្អនៅថ្ងៃអនាគត”។
Donation To Kanthabopha Children’s Hospital - BPC Cambodia