អំពីក្រុមហ៊ុន

ចក្ខុវិស័យ

ក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៍ល្អ និងមានទំនុកចិត្ត ​។

បេសកកម្ម

ចូលរួមលើកកម្ពស់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេស តាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពល្អ ។

គុណតម្លៃស្នូល

ភាពជឿជាក់

បើកចិត្តទូលាយ, ស្មោះត្រង់ និងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។

គុណភាព

ផ្តល់ទំនិញគុណភាពល្អ និងសេវាកម្មល្អបំផុតដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។

ចេរភាព និងនិរន្តរភាព

ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល សេវាកម្ម និងផ្ដល់ភាពជាដៃគូយូរអង្វែង ។

សមត្ថភាព

សិក្សាស្វែងយល់ និងកែលម្អដើម្បីបំពេញឲ្យត្រូវតាមបទដ្ឋានលើគ្រប់វិស័យអាជីវកម្មឲ្យបានខ្ពស់បំផុត ។

បច្ចេកវិទ្យា

សិក្សាពីព័ត៌មានថ្មីៗ និងបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិត អនុវត្ត និងដោះស្រាយការងារឲ្យបានជោគជ័យ ។

កិច្ចការសង្គម

បរិច្ចាគ និងជំនួយមនុស្សធម៌ ចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយសីលធម៌សង្គម ។