ការរួមចំណែកក្នុងការកសាងអគារសាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង

ការរួមចំណែកក្នុងការកសាងអគារសាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង