បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងគ្រឿងបន្លាស់


ភារកិច្ចសំខាន់ៗ និងការទទួលខុសត្រូវ៖

 • រៀបចំ​ទុកដាក់គ្រឿងបន្លាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមប្រភេទ ទីតាំងឲ្យបានល្អ ។
 • ត្រួតពិនិត្យទំនិញចេញ-ចូល និងផ្ទៀងផ្ទាត់ប័ណ្ណទំនិញអោយបានត្រឹមត្រូវ។
 • ត្រួតពិនិត្យសំណើរ និងបើកសម្ភារៈតាមគោលការណ៍។
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបាយការណ៍ឃ្លាំងប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាស៍ ប្រចាំខែ។
 • រាប់ស្តុកជាក់ស្តែង ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រតាមកាលវិភាគ។
 • ជួយត្រួតពិនិត្យហានិភ័យនានា និងរកវិធានការទប់ស្កាត់។
 • អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតតាមការចាត់ចែងដោយប្រធាន ។

តម្រូវការ៖

 • នៅរៀន ឬចប់បរិញ្ញាបត្រពាក់ព័ន្ធ។
 • អាចធ្វើការតាមពេលវេលាបត់បែនបាន។
 • អាចប្រើប្រាសកុំព្យូទ័រ និងអង់គ្លេសបាន។
 • មានបទពិសោធន៍ផ្នែកគ្រប់គ្រងស្តុលគ្រប់គ្រងគ្រឿងបន្លាស់យ៉ាងហោចណាស់ ២ ឆ្នាំ។
 • មានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ