ប្រធានផ្នែកលក់


ភារកិច្ចសំខាន់ៗ និងការទទួលខុសត្រូវ៖

 • រៀបចំ ផែនការ និង យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីបង្កើនទិន្នន័យលក់
 • បង្កើត និងគ្រប់គ្រងតំណាដចែកចាយ ភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តនានា
 • តាមដានស្ថានភាពទីផ្សារ សកម្មភាពរបស់គូប្រកួតប្រជែង និងធ្វើអោយមានការរីកចំរើននៃការលក់។
 • ដឹកនាំ និង រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង កែលម្អ​បុគ្គលិកផ្នែកលក់ ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
 • ផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីផលិតផល ជូនអតិថិជន ទាំងថ្មី និង ចាស់។
 • បង្កើតទំនាក់ទំនង ស្និទ្ធស្នាល ជាមួយអតិថិជន ។
 • អភិវឌ្ឍ និងពង្រីកទីផ្សារអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់ ។
 • ទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើអោយអាជីវកម្មដំណើរការទៅមុខ ដោយជោគជ័យ។
 • ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីបញ្ចប់ផែនការប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន អោយទាន់ពេល និង មានប្រសិទ្ធភាព។
 • ចូលរួមអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រ រយៈពេលវែងរបស់ក្រុមហ៊ុន ។
 • អនុវត្តការងារផ្សេងៗ ដែល ដាក់ដោយ ថ្នាក់លើ។

តម្រូវការ៖

 • បរិញ្ញាបត្រ រឺអនុបណ្ឌិត ផ្នែកលក់ និង ទីផ្សារ រឺ ពាក់ព័ន្ធ។
 • មានបទពិសោធន៏ការងារផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ យ៉ាងហោច ៨ឆ្នាំ។
 • មានបទពិសោធន៏ ក្នុងការរៀបចំផែនការទីផ្សារ និង ផលិតផល។
 • រៀបចំផែនការសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ ឱ្យបានសមស្រប។
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសារអង់គ្លេសបាន
 • អាចប្រើសប្រាស់កុំព្យូទ័រ ប្រព័ន្ធបចេកវិទ្យា និងប្រើប្រាស់អនឡាញ
 • បទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ជាមួយផលិតផលដូចជា៖ សម្ភារសំណង់, FMCG, Supply Chain។
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសា អង់គ្លេសបានល្អ។
 • អាចអភិវឌ្ឍ និងបង្កើតផលិតផលថ្មីទៅកាន់ទីផ្សារ។
 • មានជំនាញទំនាក់ទំនងខ្លាំង។
 • មានជំនាញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមឱ្យមានភាពរឹងមាំ ។