ប្រធានផ្នែក Structure


ភារកិច្ចសំខាន់ៗ និងការទទួលខុសត្រូវ៖

 • រៀបចំកែតម្រូវ Concrete Design
 • គណនា បន្ទុក
 • គូរប្លង់
 • ត្រួតពិនិត្យ បរិមាណ (BOQ)
 • ត្រួតពិនិត្យ និង រៀបចំ ការដ្ឋាន
 • គ្រប់គ្រង អ្នកម៉ៅការសាងសង់
 • ដោះស្រាយ​រាល់បញ្ហាទាំងក្នុង និង ក្រៅការដ្ឋាន
 • ការងារផ្សេងៗ ដែលដាក់ដោយ ថ្នាក់លើ ។

តម្រូវការ៖

 • សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រសំណង់ស៊ីវិល រឺ សញ្ញាប័ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ៤ឆ្នាំ ក្នុង ការគ្រប់គ្រង
 • យល់ច្បាស់អំពី ការគ្រប់គ្រង និង រៀបចំការដ្ឋាន
 • ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ដូចជា AutoCAD 2D 3D, Ms. Project, Autodesk Robot -ល-
 • អាចប្រើប្រាស់ កម្មវិធី Word, Excel, Power Point និង Internet, Email
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសា អង់គ្លេស
 • មានជំនាញ ជាអ្នកដឹកនាំ និង គ្រប់គ្រង ។