មន្ត្រីផ្នែកបញ្ជារទិញ


ភារកិច្ចសំខាន់ៗ និងការទទួលខុសត្រូវ៖

 • ស្វែងរក អ្នកផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗ ទៅតាម ការស្នើរសុំទិញ
 • បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និង ធ្វើបច្ចប្បន្នភាព តារាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ស្រាវជ្រាវ តម្លៃទីផ្សារ និង បង្កើតអ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • រៀបចំ និង ប្រៀបធៀបតារាងសម្រង់តម្លៃ
 • តាមដាន និង ត្រួតពិនិត្យ សំនើរស្នើរសុំបញ្ជារទិញ
 • ត្រួតពិនិត្យ ការបញ្ជារទិញ និង ព្រីនចេញ ពី SAP System
 • ពង្រាង C/O Form Certificate
 • ប្រមូល រាល់វិក័យបត្រ និង របាយការណ៍ចំនាយ
 • ការងារផ្សេងៗ ដែលដាក់ដោយ ថ្នាក់លើ ។

តម្រូវការ៖

 • កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ រឺ មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្ររដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម រឺ សញ្ញាប័ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៏ត្រូវបានផ្តល់អទិភាព
 • ឆាប់យល់ដឹង និង តស៊ូក្នុងការធ្វើការងារ
 • អាចប្រើប្រាស់ កម្មវិធី Word, Excel, Power Point និង Internet, Email
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសា អង់គ្លេស
 • មានទំនាក់ទំនងល្អ, ចេះសម្របសម្រួល និង ជំនាញក្នុងការចចារ ។