រដ្ឋបាលផ្នែកលក់


ភារកិច្ចសំខាន់ៗ និងការទទួលខុសត្រូវ៖

 • សម្រេចគោលដៅ ប្រចាំខែ ត្រីមាស និង គោលដៅប្រចាំឆ្នាំ។
 • ជួយសម្រួលដល់ដំណើរការលក់។
 • ធ្វើដំណើរ ទៅតាមតំបន់ដែលបានកំណត់ ដើម្បីជួប អតិថិជន។
 • ឆែកស្តុក រៀបចំ quotation បង្កើត និងស្នើរសុំ ក្រេឌីត រឺ ការបង់យឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន រួមទាំង ការបញ្ជារទិញ។
 • ត្រួតពិនិត្យ ឯកសារ និង បំពេញទិន្នន័យក្នុង SAP System ។
 • រៀបចំ និង សម្រួល ដល់ កាលវិភាគ ក្នុង ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ។
 • តាមដានរបាយការណ៍ និង សកម្មភាពរបស់អ្នកតំណាងផ្នែកលក់។
 • សម្រួលដល់ ដំណើរការបង់ប្រាក់របសអតិថិជន។
 • ការងារផ្សេងៗ ដែលដាក់ដោយថ្នាក់លើ។

តម្រូវការ៖

 • សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ រឺ បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកលក់ និង ទីផ្សារ រឺ សញ្ញាប័ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៏រដ្ឋបាលផ្នែកលក់ ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធអទិភាព
 • ស្គាល់ច្បាស់ ទីតាំងភូមិសាស្ត្ររាជធានី ភ្នំពេញ
 • ចេះប្រើ់ប្រាស់ ផែនទី Google។
 • ជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ និងជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ។
 • អាចធ្វើដំនើរ ទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗ ក្នុងករណី​ដែលតម្រូវ។
 • អាចប្រើប្រាស់ កម្មវិធី Word, Excel, Power Point និង Internet, Email ។
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសា អង់គ្លេស។