អនុប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកទឹកភ្លើង


ភារកិច្ចសំខាន់ៗ និងការទទួលខុសត្រូវ៖

 • គ្រប់គ្រង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទឹកភ្លើង
 • គ្រប់គ្រងចាត់ចែង ការខ្ជះខ្ជាយទឹក / ទឹកស្អាត / កន្លែងស្តុកទឹក
 • គូរប្លង់ទឹកភ្លើង, គណនា បន្ទុក និង គណនា ចំនួន (BOQ)
 • គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យ ការដ្ឋាន
 • គូរប្លង់ និង សាងសង់
 • គ្រប់គ្រង ទឹកភ្លើង
 • តាមដាន និង ជំរុញ ដំណើរការតម្លើង Internet / EDC / ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
 • គ្រប់គ្រង ជាងទឹកភ្លើង
 • ការងារផ្សេងៗ ដែលដាក់ដោយ ប្រធានគ្រប់គ្រងទឹកភ្លើង។

តម្រូវការ៖

 • សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រវិស្វករអគ្គិសនី/ទឹក រឺ សញ្ញាប័ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ៣ឆ្នាំ ក្នុងការគ្រប់គ្រង និង រចនា ការដ្ឋានទឹកភ្លើង
 • មានការយល់ដឹង អំពី ការគ្រប់គ្រង និង រៀបចំការដ្ឋាន
 • មានជំនាញ កុំព្យូទ័រ, AutoCAD 2D 3D, Ms. Project, Autodesk Robot
 • អាចប្រើប្រាស់ Ms. Word, Excel, PowerPoint និង Internet email
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស
 • មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង ការគ្រប់គ្រង។