អនុប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ


ភារកិច្ចសំខាន់ៗ និងការទទួលខុសត្រូវ៖

 • ដឹកនាំ ក្រុមគណនេយ្យ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅ តាម គោលការណ៍ និង ការតម្រង់ទិស
 • គ្រប់គ្រង វិក័យបត្រ បញ្ជារទិញ និង ចាត់ចែង ទៅតាមកាលវិភាគក្នុងការទូរទាត់
 • គ្រប់គ្រងរាល់ការទូរទាត់ (Cash/AP)
 • គ្រប់គ្រងសំនើរទូរទាត់ និង ការកាត់ប្រាក់បញ្ញើររបស់បុគ្គលិក
 • រៀបចំ របាយការណ៍ អោយបានត្រឹមត្រូវ (ប្រចាំថ្ងៃ, ប្រចាំសប្តាហ៍, ប្រចាំខែ,ប្រចាំឆ្នាំ)
 • រៀបចំចំនាយបន្ថែម និង ការកែតម្រូវនានា
 • រៀបចំផែនការ, តាមដាន, បង្ហាត់បង្រៀន, វាយតម្លៃការអនុវត្ត​របស់អ្នកក្រោមបង្គាប់
 • ដោះស្រាយរាល់បញ្ហា
 • ការងារផ្សេងៗ ដែលដាក់ដោយ ថ្នាក់លើ ។

តម្រូវការ៖

 • សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគណនេយ្យ រឺ សញ្ញាប័ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ ក្នុងកម្រិត អនុប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
 • មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យ ផលិតផល កាន់តែល្អ
 • យល់ច្បាស់អំពីប្រព័ន្ធដំណើរការ របស់ Accounting System
 • យល់អំពី System SAP កាន់តែល្អ
 • អាចប្រើប្រាស់ Ms. Word, Excel, PowerPoint និង Internet email
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស
 • មានទំនាក់ទំនងល្អ, ចេះសម្របសម្រួល។