មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យឯកសារ


ភារកិច្ចសំខាន់ៗ និងការទទួលខុសត្រូវ៖

 • រៀបចំ និងប្រមូលឯកសារ គ្រប់ភេទទៅតាមតម្រូវការ និងការចាត់ចែង
 • បង្កើតប្រព័ន្ធ ចុះបញ្ជីឈ្មោះឯកសារ អនុវត្តតាម និងកែលម្អនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យឯកសារ
 • ដាក់តម្រៀបទៅតាមកូដ ឬប្រភេទឯកសារ រក្សាទុក និងទាញយកឯកសារអេឡិចត្រូនិក និងឯកសារជា (Hard Copies) ទៅតាមជំនាញ និងតាមការណែនាំ
 • រៀបចំរបាយការណ៏ និងបច្ចុប្បន្នភាព ប្រចាំខែ ត្រីមាស គ្រប់ប្រភេទឯកសារ សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ
 • ឆែកឯកសារ ជាប្រចាំ ដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ ឬច្រឡំការរក្សាទុកដាក់ ទាំងក្នុងប្រព័ន្ធ និងឯកសារ រឹង
 • ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ កុំព្យូទ័រ ឬប្រព័ន្ធ Microsoft 365 ដើម្បីគ្រប់គ្រងឯកសារ និងការប្រើប្រាស់ ចែកចាយរបស់បុគ្គលិក
 • ព្រីន ឯកសារ ឬបញ្ជូនឯកសារទៅតាមតម្រូវការ និងការចាត់ចែងពីប្រធានផ្ទាល់
 • ស្កេន ឬអាប់ឡូត ឯកសារអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៏ ឬការណែនាំ
 • សម្របសម្រួល ការប្រើប្រាស់ និងទាញយកឯកសាររបស់ ផ្នែកផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ
 • រក្សាការសម្ងាត់ ឬឯកសារសម្ងាត់ ឬសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុន ប្រកបដោយក្រុមវិជ្ជាជីវៈ

 

តម្រូវការ៖

 • បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែករដ្ឋបាល ឬជំនាញប្រហាក់ប្រហែល
 • មានបទពិសោធន៏ការងារគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សយ៉ាងតិច ៣ឆ្នាំឡើង
 • មានបទពិសោធន៏ និងជំនាញ
 • គ្រប់គ្រង លេខាធិការ និងរដ្ឋបាល
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសារអង់គ្លេសបាន
 • អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា និងប្រើប្រាស់អនឡាញ
 • មានជំនាញគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យ ឯកសារ រក្សាទុកឯកសារ
 • មានជំនាញទំនាក់ទំនង មួយដៃគូពាក់ព័ន្ធ
 • ស្មោះត្រង់ អាចជឿទុកចិត្តបាន
 • មានទម្លាប់ល្អ គោរពវិន័យ
 • មានក្រមវិជ្ជាជីវៈ