ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

លេខទូរសព្ទ:  (+855) 89 888 030

អ៊ីម៉ែល: info@bpccambodia.com

អាសយដ្ឋាន: Monireth Blvd, Corner of Chak Sam Ram Road Steung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.

ដើម្បីទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម