ផែនការ ESG ថ្មីរបស់ពួកយើង – កាត់បន្ថយការ បញ្ចេញឧស្ម័នដែលមានសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីត

ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗដែលបានចុះបញ្ជីជាសាធារណៈចំនួន 2,000 ក្នុងពិភពលោកឥឡូវនេះបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះគោលដៅបំភាយ “net-zero” ដែលមានន័យថានៅឆ្នាំ 2050 ពួកគេនឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញ ឧស្ម័ន អោយនៅសល់បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ។ BPC Group គាំទ្រនូវគំនិតស្រដៀងគ្នានេះ ហើយបានចាប់ផ្តើមផែនការ ESG របស់ខ្លួន ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងអាជីវកម្ម ។ ក្រុមហ៊ុន BPC Group បានដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីដំបូងរបស់ខ្លួន (“EV”) ហើយរំពឹងថានឹងមានការប្រើប្រាស់ EV បន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត។