ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

BPC Trading

BPC Trading ផ្តល់ជូននូវទំនិញប្រើប្រាស់ និងសម្ភារៈសំណង់យ៉ាងទូលំទូលាយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម, សូមចុច​ទីនេះ

Golden BST

ក្រុមហ៊ុន Golden BST គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បេតុងនៅកម្ពុជាដែលមានក្រុមស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ និងមានសម្ភារៈគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ផ្គត់ផ្គងទៅអតិថិជនខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅមានកម្រិតនៅឡើយ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម, សូមចុច​ទីនេះ

B&BM Development

គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយខុសពីក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យជាច្រើនទៀតដែលអភិវឌ្ឍន៍ផ្ដោតទៅ លើបរិស្ថានជាចម្បង និងទីក្រុងឆ្លាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម, សូមចុច​ទីនេះ