អ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគត

អ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគត

ដើម្បីរក្សាតម្លៃស្នូលនៃសមត្ថភាពរបស់ឧបសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន យើងបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើការកសាងអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

យើងបានរៀបចំសិក្ខាសាលា 4.0 សម្រាប់បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ពួកយើង ខណៈដែលពួកគេត្រូវតែមានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការផ្តល់ការណែនាំ

បង្ហាត់បង្រៀនដល់បុគ្គលិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួន។ ការបង្ហាត់បង្រៀនដែលមានដូចជា Soft Skillsការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្នុងក្រុម ជាដើម

ត្រូវបានចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំ

#BPCGroup #អ្នកដឹកនាំ នៅថ្ងៃអនាគត